085 047 0327

Algemene voorwaarden​

Van kracht sinds 31-1-2022

Inhoudsopgave

A. Definities

 1. Lemonz, handelend onder Lemonz V.O.F., verder aangeduid als dienstverlener.
 2. Wederpartij aangeduid als ‘opdrachtgever’.

B. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
 2. Bij akkoord van het bijgevoegde voorstel gaat wederpartij expliciet ook akkoord met deze voorwaarden.
 3. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 4. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

C. Offerte

 1. Uitgebrachte offertes zijn tot overeenkomst vrijblijvend voor zowel opdrachtgever als dienstverlener..
 2. De door dienstverlener uitgebrachte offerte geeft de opdrachtgever 14 dagen een na verzending optie op de gekozen evenementdatum, tenzij anders aangegeven. Het staat dienstverlener vrij een derde partij voorrang te geven op de gekozen evenementdatum.

D. Aansprakelijkheid

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige schade, zowel persoonlijk, materieel of monetair, dat voortvloeit uit fouten in onze dienstverlening of gebruik van het door opdrachtgever gehuurde materiaal.

E. Annulering

 1. Bij annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever neemt deze in acht dat bij annulering 14 dagen of minder voor de uitvoeringsdatum 100% van het overeengekomen bedrag betaald dient te worden.
 2. Bij annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever neemt deze in acht dat bij annulering 30 dagen of minder voor de uitvoeringsdatum 50% van het overeengekomen bedrag betaald dient te worden

F. Materiaalpech, Schade, Diefstal en/of Verloren Materiaal

 1. Bij materiaalpech tijdens verhuur of evenement zal de dienstverlener zich inspannen om dit te verhelpen of, wanneer redelijkerwijs mogelijk vervanging te leveren.
 2. Opdrachtgever dient materiaalpech of andere gebreken direct te melden, zodat de dienstverlener een passende oplossing kan bieden. Opdrachtgever kan zich niet achteraf beroepen op compensatie van welke aard dan ook door materiaalpech of andere gebreken.
 3. Als door materiaalpech voortvloeiende gebreken ontstaan kan door de opdrachtgever geen aanspraak gemaakt worden op (extra) vergoeding.
 4. Schade aan materiaal ontstaan door afwijkend, onverantwoord, hardhandig gebruik van goederen en/of nalatigheid wordt bij de opdrachtgever in rekening gebracht in zowel materiaal als manuren. Voor buiten proportie vieze smoothiefietsen wordt €20,- excl. 21% BTW schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 5. De kosten van aanschaf van verloren of gestolen materiaal wordt bij opdrachtgever in rekening gebracht. Per verloren of gestolen smoothiefiets wordt €800,- excl. 21% BTW in rekening gebracht voor materiaalkosten en manuren. Ander materiaal wordt op basis van aanschafwaarde doorgerekend.

G. Betaling

 1. Eventuele onverwachtse kosten zoals parkeerkosten en/of tol wordt doorberekend op de factuur.
 2. De standaard betaaltermijn van facturen uitgeschreven door de dienstverlener bedraagt 14 dagen na verzending, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 3. Betaalt opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft opdrachtgever in gebreke na twee keer de betaaltermijn, 28 dagen na verzending, dan is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.